W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

K.A. Jakub Górski
Rynek 34/2
58-100 Świdnica
NIP 886 251 28 48

Dane kontaktowe: tel. 600-953-023, e-mail: jakubgorski@gmail.com

2. Cel zbierania danych: przygotowanie i przesłanie ofert handlowych, realizacja złożonych zamówień/podpisanych umów, ustalenie lub dochodzenie roszczeń oraz ochrona przed roszczeniami, wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych np: wystawienie i przechowywanie faktur. 
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. od 25.05.2018r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zamówienia.
5. Podane przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim i nie będą przekazywane do Państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
7. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.